How Tall is

Celebrities From China


Ada Liu

Ashton Chen

Bolo Yeung

Jet Li

John Woo

Lin Gengxin

Liu Wen

Lynn Hung

Siqin Gaowa

Yao Chen

Yip Man

Zhang Guoli

Zhang Hanyu

Zhang Hao

Zhang Mo

Zhang Ruifang

Zhang Yimou

Zhang Yuan

Zheng Zhengqiu

Zhenwei Wang